Zarząd Myślenickiej Akademii Talentów informuje, iż w dniu 13.09.2019 r. o godzinie 19:00 odbędzie się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum drugi termin ustala się na godzinę 19:15.
Porządek obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji skrutacyjno – mandatowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania i wyborze zarządu.
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybory do nowych władz Myślenickiej Akademii Talentów.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia, dyskusja.
 12. Zamknięcie zebrania.
Zarząd Myślenickiej Akademii Talentów