I. Postanowienia ogólne

1. Sekcja Szachowa jest częścią Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów zwanego dalej Stowarzyszeniem i działa w oparciu o jego statut oraz niniejszy Regulamin.
2. Sekcja Szachowa zwana dalej Sekcją została utworzona na podstawie par.8 ust.4 Statutu Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów oraz Uchwały Walnego Zebrania z dnia 15.01.2016 r.
3. W ramach działania Sekcji na podstawie par.8 ust.4 Statutu Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów oraz Uchwały Walnego Zebrania z dnia 15.01.2016 r. został utworzony klub szachowy o nazwie „MAT Myślenice” zwany dalej Klubem.
4. Koordynatorem Sekcji Szachowej z ramienia Zarządu jest Pan Marian Brożyna, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Zarząd Stowarzyszenie pn. Myślenicka Akademia Talentów.
5. Prawo zmian w treści Regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nowe wersje Regulaminu Sekcji  publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

II. Cel i zasady działania

1. Sekcja służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie gry w szachy.
2. Do szczegółowego zakresu działania Sekcji należą:
· prowadzenie naboru do Sekcji wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego
· szkolenie w zakresie gry w szachy dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach umiejętności
· organizowanie turniejów szachowych oraz imprez związanych z tą dyscypliną sportu
· organizowanie wyjazdów na turnieje szachowe odbywających się poza terenem działalności Sekcji
· organizowanie obozów szachowych
· organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
3. Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w Sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Warunki członkostwa w Sekcji i Klubie

1. Warunkami przystąpienia do Sekcji są:
a) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów ze wskazaniem przynależności do Sekcji Szachowej
b) złożenie oświadczenia o braku przeszkód do uprawiania wybranej dyscypliny sportu
c) opłacenie składki członkowskiej;
2. Warunkiem przynależności do Klubu Szachowego MAT Myślenice jest członkostwo w Stowarzyszeniu, złożenie odpowiedniej deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej określonej w przepisach Polskiego Związku Szachowego.
3. Przynależność do Klubu nie jest obowiązkowa dla członków Sekcji ale jest wskazana.

IV. Prawa i obowiązki członków Sekcji

1. Każdy członek Sekcji ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych o wymiarze minimum 30 minut w tygodniu.
2. Każdy członek ma prawo do udziału w turniejach, imprezach i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub uchwałach.
3. Każdy członek ma prawo do reprezentowania Klubu na zawodach szachowych oraz innych imprezach o charakterze sportowym i kulturalnym.
4. Każdy członek Sekcji ma prawo do wspierania jego rozwoju szachowego przez trenerów i instruktorów Sekcji.
5. Każdy członek  Sekcji może otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo i uczestnictwo w zajęciach Klubu w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w siedzibie Klubu lub wysyłając wiadomość e-mail do Zarządu
6. Każdy członek  Sekcji zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów
b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu
c) stosowania się do wszelkich Uchwał Zarządu Stowarzyszenia
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
e) bezwzględnego posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;
f) przestrzegania zasad kultury osobistej;
g) dbania o sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdrowy i higieniczny tryb życia.
7. Członek Sekcji godnie reprezentuje i promuje Stowarzyszenie oraz Klub w swoim otoczeniu.
8. Każdy członek Sekcji/Klubu w przypadku uczestnictwa w turnieju lub zawodach szachowych ma obowiązek reprezentowania Sekcji/Klubu.
Wyjątek stanowią turnieje o charakterze szkolnym, w których zawodnik reprezentuje szkołę.
9. Członek   Sekcji zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w życiu Sekcji poprzez regularny udział w zajęciach oraz uczestnictwo w imprezach o charakterze szachowym organizowanych przez Stowarzyszenie.
10. Każdy członek sekcji ma obowiązek regularnie rozwiązywać zadania szachowe wskazane przez instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia.
11. Każdy członek jest zobowiązany do regularnego odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia na której podawane będę informację dotyczące działalności Sekcji.

V. Organizacja zajęć szachowych

1. Sekcja szachowa prowadzi zajęcia w cyklu roku szkolnego tzn. od września do czerwca.
2. Zajęcia odbywają się przynajmniej raz w tygodniu w wymiarze minimum 30 minut.
3. Zajęcia odbywają się w salach: MOKiS-u, Szkoły Podstawowej nr 4 lub innym wyznaczonym przez instruktora miejscu.
4. Zajęcia odbywają się w grupach 3-6 osobowych.
5. Nabór  i przydział do sekcji jest prowadzony w miesiącu wrześniu każdego roku.
6. O przynależności do poszczególnej grupy szkoleniowej decydują instruktorzy na podstawie wieku i umiejętności członka Sekcji. Decyzja ta jest przekazana ustnie przez instruktora lub koordynatora.
7. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć szachowych w poszczególnych grupach szkoleniowych ogłaszają na stronie Stowarzyszenia instruktorzy lub koordynator Sekcji.
8. Ze względu na specyfikę zajęć uczestnictwo w zajęciach szachowych nowego członka Sekcji będzie możliwe od momentu zebrania się grupy osób (min. 3) o podobnych umiejętnościach szachowych lub wówczas gdy umiejętności i wiedza nowego członka pozwala na dołączenie go do innej grupy, w której liczba uczestników nie jest większa niż 5.
9. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą rodzice i opiekunowie prawni, którzy mogą nadzorować prowadzenie zajęć z niepełnoletnimi uczestnikami tych zajęć.  Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i odebranie ich po zajęciach .
10. Koordynator Sekcji lub instruktor ma prawo odwołać zajęcia z powodu wyjazdu instruktora na imprezę szachową, lub z innych ważnych przyczyn . Uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani o tym odpowiednio wcześniej podczas zajęć lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.
11. W przypadku niedyspozycji instruktora, Klub ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
12. Na terenie budynku i obiektach sportowych, gdzie przeprowadzane są zajęcia Klubowe oraz turnieje – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
13. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zawodach sportowych i zajęciach grup sportowych. Dodatkowo zostają natychmiast wydalone z Klubu.
14. Podczas turniejów organizowanych przez Klub oraz wszelkich innych imprezach szachowych obowiązuje całkowity zakaz dopingu i korzystania z dodatkowego sprzętu, mającego na celu oszustwo.
15. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
16. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie przebywający na obiektach w których odbywają się zajęcia zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
17. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Sekcji Szachowej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
3. W razie naruszenia Regulaminu Sekcji, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nałożyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z Sekcji.