Rozdział I – Postanowienia Ogólne
§1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Myślenicka Akademia Talentów, zwane jest dalej ,,Stowarzyszeniem”.

§2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. . – Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Z 2001 Nr poz.855 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Myślenice.

§3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby także spośród swoich członków.

§4.

Stowarzyszenie może używać logo, znaków, barw, odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§5.

Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych i zagranicznych w celu realizacji zadań statutowych.

§6.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II – Cele i Sposoby Działania
§7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach: nauki, kultury i sportu.
2. Działalność sportowa, kulturalna, edukacyjna i naukowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez szerzenie i popularyzację gry i kompozycji szachowej wśród dorosłych i młodzieży na terenie swej działalności oraz wśród młodzieży szkolnej.
4. Wychowywanie kadry zawodników wyczynowych przez zapewnianie szkolenia sportowego.
5. Prowadzenie zespołu muzycznego „Anafora” oraz organizacja różnych imprez kulturalnych.
6. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w różnych aspektach nauki i edukacji.
7. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
8. Promowanie Miasta i Gminy Myślenice oraz powiatu myślenickiego.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych wspierających rozwój w wybranej dziedzinie nauki, kultury lub sportu.
2. Organizację imprez sportowych, kulturalnych o charakterze edukacyjnym i naukowym.
3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów o różnorodnej tematyce.
4. Założenie i prowadzenie klubu szachowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
5. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych oraz kulturalnych terenu powiatu myślenickiego.
6. Organizowanie różnych form wypoczynku, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych.
7. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
8. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych Stowarzyszenia.
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.
10. Organizowanie spotkań przedstawicieli świata polityki i gospodarki, nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych i samorządowych z członkami stowarzyszenia oraz ze społecznością lokalną.
11. Promocję w internecie i współczesnych materiałach medialnych.
12. Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, sportowymi i kulturalnymi.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, Ich Prawa i Obowiązki

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych,
4. członków uczestników.

§10.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania.
2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji na ręce jednego z członków Zarządu i akceptacji przez co najmniej dwóch członków Zarządu – w tym przewodniczącego.

§11.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Statut członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w tej sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§12.

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużone.
2. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§13.

1. Członkami uczestnikami Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania.
2. Członkiem  uczestnikiem zostaje osoba, która złoży na ręce jednego z członków Zarządu pisemną deklarację, podpisaną przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i uzyska akceptację co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego, które zgłosiły pisemnie chęć przynależności do Stowarzyszenia, uzyskały odpowiednią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i zostały przyjęte w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§14.

Członkowie wspierający, honorowi oraz członkowie – uczestnicy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

§15.

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. wystąpienia
2. skreślenia z listy
3. wykluczenia
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
5. rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia

§16.

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały statutowej przez Stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia.

§17.

Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok.

§18.

Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§19.

1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie §17 bądź wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie §18 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§20.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.
5. Używania znaków Stowarzyszenia.

§21.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Postępować zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków.
4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
5. Regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

§22.

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Używania znaków Stowarzyszenia.

§23.

Członkowie wspierający mają obowiązek:
1. Wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku.
2. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§24.

Członkowie honorowi mają prawo:
1. Uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz Zarządu.
2. Są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Używania znaków Stowarzyszenia.

§25.

Członkowie honorowi mają obowiązek:
1. Wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku.
2. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§26.

Członkowie uczestnicy mają prawo:
1. Uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym w posiedzeniach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2.Używania znaków Stowarzyszenia.

§27.

Członkowie uczestnicy mają obowiązek:
1. Postępować zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków.
4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
§28.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Wybory Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§29.

1. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§30.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy połowy liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków
§31.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy.

§32.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem §19 pkt 1 i §35 pkt 4.
8. Na wniosek Walnego Zgromadzenia głosowanie może być tajne.

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§34.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad,
f) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
i) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§35.

1. W skład Zarządu wchodzi 5-7 członków:
a) Prezes Zarządu
b) Wiceprezes Zarządu
c) Sekretarz
d) Skarbnik
e) Członkowie
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Prezes mianuje na pozostałe funkcje pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§36.

1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia Zarząd kieruje przy pomocy Biura, na czele którego stoi Dyrektor.
2. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§37.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§38.

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia.

§39.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§40.

Do zdań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia.
3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. Występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§41.

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

Rozdział V – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§42.

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) ofiarności publicznej,
e) zbiórek
f) grantów
g) innych wpływów.

§43.

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz członek Zarządu działający łącznie.
2. Wszystkie dochody stowarzyszenia przeznaczone są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI – Postanowienia Końcowe
§44.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy: Ustawa o Stowarzyszeniach (tekst jednolity ) Dz. U. 01.79.855, 2003.06.29 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 03.96.873,29 maja 2003.