Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Talentów (MAT Myślenice) powstało z inicjatywy grupy rodziców i osób entuzjastów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą na terenie powiatu myślenickiego. Pomysł założenia Stowarzyszenia zrodził się z braku istnienia w naszym regionie szerokiej i ogólnodostępnej oferty edukacyjno-kulturalnej skierowanej do uzdolnionych dzieci i młodzieży, która umożliwiłaby im rozwijanie swoich zainteresowań i talentów. Stąd też jako główny cel swoich działań Stowarzyszenie przyjęło wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć szkoleniowych, seminariów, konkursów i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, przy współpracy z lokalnymi, ogólnopolskimi, a także zagranicznymi ośrodkami i instytucjami. Ponieważ założeniem jest, aby oferta Stowarzyszenia była dostępna dla wszystkich zainteresowanych bez względu na ich status ekonomiczny, zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są nieodpłatnie, a Stowarzyszenie gromadzi fundusze na realizację swoich celów m.in. ze składek, datków oraz korzystając ze wsparcia finansowego instytucji samorządowych i sponsorów.

Osoby kierujące działalnością Stowarzyszenia mają bogate i długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Doskonale znają potrzeby i potencjał lokalnego środowiska. Wielu z nich to pedagodzy i instruktorzy, którzy pracują w placówkach oświatowych, a także organizują i prowadzą dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Powołując do życia Stowarzyszenie MAT zjednoczyli swoje wysiłki, aby w dobrze zaplanowany, zorganizowany i efektywny sposób prowadzić na szeroką skalę działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój młodych ludzi w naszym regionie.
W ramach działalności Stowarzyszenia wyodrębnione zostały trzy sekcje: sportowa, kulturalna oraz naukowa. Każda z tych sekcji oferuje swoim członkom szereg różnorodnych zajęć, dostosowanych odpowiednio do ich wieku, poziomu rozwoju, zainteresowań i indywidualnych możliwości.

Sekcja sportowa Stowarzyszenia ma na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży oraz szkolenie zawodników w zakresie wybranych dyscyplin. W początkowej fazie działania skupiono się na rozwijaniu talentów szachowych. W ramach działań tej sekcji powstał już klub szachowy MAT. W powiecie myślenickim jest wielu utalentowanych młodych zawodników, którzy systematycznie pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności i niejednokrotnie odnosili już znaczące sukcesy w tej dziedzinie, także na arenie ogólnopolskiej. Aby zapewnić im dobre warunki dalszego rozwoju i możliwość osiągania coraz lepszych wyników, konieczne jest zaangażowanie do pracy szkoleniowej wykwalifikowanych instruktorów, a także zapewnienie im udziału w turniejach indywidualnych i drużynowych na różnych poziomach zaawansowania. Dodatkowo założyciele i członkowie Stowarzyszenie posiadają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć oraz organizowania turniejów szachowych. W dotychczasowej działalności byli organizatorami lub współorganizatorami wielu imprez szachowych w tym m.in. entuzjastycznie przyjętego przez środowisko szachowe cyklu turniejów Grand Prix Orlen Budonaft – „Szachy Niedzielą”. Celem Stowarzyszenie jest nie tylko podnoszenie poziomu gry w szachy u osób będących już członkami klubu, ale także popularyzowanie tej dyscypliny sportu wśród wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz okolic, poprzez regularne organizowanie turniejów szachowych na terenie miasta Myślenice. W najbliższym okresie planowane jest wspieranie rozwoju tych dyscyplin sportu, dla których nie ma oferty na terenie powiatu myślenickiego.

Działalność sekcji kulturalnej oparta jest głównie na prowadzeniu zespołu muzycznego „Anafora”, który proponuje młodzieży i mieszkańcom naszego miasta projekty muzyczne na święta narodowe i rocznice historyczne. Zespół ten to „kuźnia talentów” muzyczno-artystycznych, gdzie młodzi ludzie mają możliwość wystąpienia w Koncertach oraz Multimedialnych Spektaklach Muzycznych. Działalność te sekcji umożliwia dzieci i młodzieży rozwój w zakresie ich zdolności muzycznych jak i artystycznych. Ponadto stwarza warunki do zaprezentowania swoich umiejętności szerokiemu gronu publiczności. Zespół uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych m.in. Tramwaju Patriotycznym, Koncert podczas „Święta Miasta Krakowa”, X Ogólnopolska Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju, – Zjazd Przedstawicieli Programów ECO – SCHOOLS 2011. Amatorscy muzycy „Anafora” odbyli już 3 wizyty w studio nagrań. Zwieńczeniem działań zespołu Anafora było nagranie i wydanie płyty pt. „Myślenicki Patriotyzm” Z grupy „Anafora“ powstały już dwie grupy muzyczne „Gryps” oraz „Reaper” Dotychczasową działalność zespołu można śledzić na kanale YouTube Anafora PJ oraz stronie Facebooka https://www.facebook.com/anafora44. Znajdują się tam: piosenki o radzeniu sobie z trudami życia codziennego („Kierat”), potencjale twórczym człowieka („Ocean Możliwości”), tożsamości narodowej („Wyzwolenie”) oraz utwór „Batalia o wolność”.

Stworzenie sekcji naukowej w ramach działań Stowarzyszenia, było odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży możliwościami rozwoju w zakresie zainteresowań poszczególnymi dziedzinami nauki. W ramach tej sekcji planowane jest utworzenie modułów naukowych: matematycznego, humanistycznego oraz przyrodniczego. Poprzez prowadzeniu zajęć edukacyjnych z wybranych dziedzin wiedzy, organizowaniu wykładów, warsztatów, seminariów i spotkań z naukowcami, a także organizowaniu i przygotowywaniu do udziału w konkursach wiedzy i projektach naukowych na poziomie lokalnym i krajowym. Dzięki temu dzieci i młodzież z naszego terenu będą mogły rozwijać swoje zainteresowania naukowe na poziomie wykraczającym poza zwykły program nauczania, mając dostęp do wielu urozmaiconych i atrakcyjnych form zdobywania wiedzy. Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, Stowarzyszenie będzie podejmować współpracę z wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami placówek oświatowych, instytucji naukowych i ośrodków badawczych.

Założycielom i członkom Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów Założycielom przyświeca motto: „W każdym z nas drzemie talent. Trzeba go tylko odkryć, a później pieczołowicie pielęgnować”. Działając w tym duchu członkowie stowarzyszenia starają się pomóc odkryć dzieciom i młodzieży ich talenty, a następnie poprzez stworzenie grup o wspólnych zainteresowaniach pielęgnować i rozwijać odkryte talenty. Wszelkie środki pozyskane na działanie Stowarzyszenia są wydawane w celu osiągnięcia założonych celów i kierunków opisanych powyżej.