I. Postanowienia ogólne

1. Sekcja Naukowa jest częścią Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów zwanego dalej Stowarzyszeniem i działa w oparciu o jego statut oraz niniejszy Regulamin.
2. Sekcja Naukowa zwana dalej Sekcją została utworzona na podstawie par.8 ust.1 Statutu Stowarzyszenia pn. Myślenicka Akademia Talentów oraz Uchwały Walnego Zebrania z dnia 15.01.2016 r.
3. Koordynatorem Sekcji Naukowej z ramienia Zarządu jest Pan Marcin Suder, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów.
4. Prawo zmian w treści Regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Nowe wersje Regulaminu Sekcji publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

II. Cel i zasady działania

1. Sekcja służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania uzdolnień i poszerzania wiedzy w  wybranych dziedzinach nauki.
2. Do szczegółowego zakresu działania Sekcji należą:
· prowadzenie naboru do Sekcji wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego
· prowadzenie zajęć (ćwiczeń, wykładów, seminariów) dla dzieci i młodzieży w zakresie wybranych dziedzin nauki.
· organizowanie spotkań z cenionymi nauczycielami, wykładowcami i naukowcami.
· organizowanie wyjazdów na seminaria, warsztaty itp.
· organizowanie obozów naukowych
3. Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w Sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Warunki członkostwa w Sekcji

1.Warunkami przystąpienia do Sekcji są:
a) złożenie na ręce jednego z członków Zarządu wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów ze wskazaniem przynależności do Sekcji Naukowej
b) opłacenie składki członkowskiej

IV. Prawa i obowiązki członków Sekcji

1. Każdy członek Sekcji ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze minimum 60 minut w tygodniu.
2. Każdy członek ma prawo do udziału w seminariach, wykładach oraz wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub uchwałach.
3. Każdy członek ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na konkursach lub zawodach.
4. Każdy członek Sekcji ma prawo do otrzymywania wsparcia dla swojego rozwoju naukowego od nauczycieli i wykładowców działających w Sekcji.
5. Każdy członek Sekcji może otrzymać zaświadczenie potwierdzające członkostwo i uczestnictwo w zajęciach w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w siedzibie Klubu lub wysyłając wiadomość e-mail do Zarządu
6. Każdy członek  Sekcji zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Myślenicka Akademia Talentów
b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu
c) stosowania się do wszelkich Uchwał Zarządu Stowarzyszenia
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
e) wykonywania poleceń  prowadzących zajęcia nauczycieli, wykładowców oraz opiekunów
f) przestrzegania zasad kultury osobistej
g) dbania o sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdrowy i higieniczny tryb życia.
7. Członek Sekcji godnie reprezentuje i promuje Stowarzyszenie w swoim otoczeniu.
8. Członek Sekcji zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w życiu Sekcji poprzez regularny udział w zajęciach oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Sekcję.
9. Każdy członek sekcji ma obowiązek regularnie rozwiązywać zadania wskazane przez nauczyciela lub wykładowcę prowadzącego zajęcia.
10. Każdy członek jest zobowiązany do regularnego odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia, na której podawane będą informacje dotyczące działalności Sekcji.

V. Organizacja zajęć

1. Zajęcia w Sekcji prowadzone są w trybie roku akademickiego tzn. od października do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych.
2. Zajęcia odbywają się przynajmniej raz w tygodniu w wymiarze minimum 60 minut.
3. Zajęcia odbywają się w salach: MOKiS-u, Szkoły Podstawowej nr 4 lub innym wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
4. Zajęcia odbywają się w grupach 10-20 osobowych.
5. Nabór i przydział do sekcji jest prowadzony w miesiącu wrześniu każdego roku.
6. O przynależności do poszczególnej grupy szkoleniowej decydują koordynatorzy Sekcji na podstawie wieku i umiejętności członka Sekcji.
7. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć szachowych w poszczególnych grupach szkoleniowych ogłaszane są na stronie Stowarzyszenia.
8. Ze względu na specyfikę zajęć uczestnictwo w zajęciach nowego członka Sekcji będzie możliwe od momentu zebrania się grupy osób (min. 10) zbliżonych wiekowo oraz o podobnych umiejętnościach w wybranej gałęzi nauki lub wówczas gdy umiejętności i wiedza nowego członka pozwala na dołączenie go do innej grupy, w której liczba uczestników nie jest większa niż 19.
9. W godzinach zajęć  odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy mogą nadzorować prowadzenie zajęć z niepełnoletnimi uczestnikami tych zajęć.  Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i odebranie ich po zajęciach.
10. Koordynator Sekcji lub nauczyciel ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn. Uczestnicy zajęć zostaną poinformowani o tym podczas zajęć lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.
11. W przypadku niedyspozycji instruktora, Stowarzyszenie ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności nauczyciela, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
12. Na terenie budynku i obiektach sportowych, gdzie przeprowadzane są zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
13. Zabrania się przebywania w sali bez zgody nauczyciela. Podczas zajęć należy podporządkować się jego poleceniom.
14. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie przebywający na obiektach, w których odbywają się zajęcia zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
15. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Sekcji Naukowej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
3. W razie naruszenia Regulaminu Sekcji, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nałożyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z Sekcji.